Инвестиције

Средствима буџета Министарства здравља Републике Србије и средствима из пројеката Министарства здравља и надлежних институција Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања спровела је следеће активности и реализовала следеће пројекте у области инвестиција и инвестиционог одржавања:

 • Адаптација постојоћег простора за потребе одељења за палијативно збрињавање у складу са савременим стандардима и потребама струке;
 • По пројекту “Развој палијативног збрињавања у Србији” Министарства здравља и Европске уније установи је донирана специјална медицинска опрема за потребе одељења за палијативу;
 • По пројекту “Развој палијативног збрињавања у Србији” Министарства здравља и Европске уније установи је донирано путничко возило за потребе палијативе;
 • Адаптација постојећег простора за потребе одељења за хемодијализу у складу са важећим прописима и правилницима;
 • Реализован пројекат “Енергетска ефикасност”……………(грађевински радови на изолацији комплетног објекта по савременим стандардима и замена комплетне столарије алуминијумском и PVC столаријом;
 • Уградњом соларних колектора (21 соларни панел) омогућено коришћење обновљивих извора енергије-сунчеве енергије за загревање санитарне воде у корак са савременом технологијом;
 • Набавка санитетског возила чиме је зановљен дотрајали и застарели возни парк Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања;
 • Набавка медицинске и немедицинске опреме за потребе хемодијализе;
 • Грађевински радови на изградњи два санитарна чвора за пацијенте;
 • Грађевински радови на реконструкцији постојећег болничког и кухињског лифта;
 • Грађевински радови на реконструкцији дотрајалих водоводних и канализационих цеви и санирања проблематичних санитарних чворова;
 • Грађевински радови на комплетној замени дотрајалог крова са пратећим лимарским радовима;
 • Због недовољног броја санитетских возила извршена набавка једног лежећег санитетског возила;
 • Набавка медицинске опреме – дефибрилатора за коронарну јединицу;
 • Набавка медицинске опреме – холтер крвног притиска за потребе дијагностике;
 • Набавка медицинске опреме – ултразвучни апарат са кардиолошком и абдоминаслном сондом за потребе дијагностике;
 • Замена дотрајалих спољних надземних хидраната чиме је у поптпуности стављена у функцију спољна хидрантска мрежа;

Набавка агрегата- “Обезбеђење енергетске независности Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” по јавном конкурсу Министарства Правде РС.