Oglas za prijem u radni odnos: Medicinska sestra-tehničar

Posted on

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 1/15), Kadrovskog plana “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017.god., Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl.glasnik RS” broj 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), instrukcije Ministarstva zdravlja RS 112-01-505/2017-02 od 07.06.2017.god i odluke direktora “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 1181/17 od 10.07.2017.god., raspisuje se:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

– medicinska sestra-tehničar-1 (jedan) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od jednog meseca.

Opis posla medicinske sestre-tehničara na odseku za nefrologiju:
Sprovodi opštu negu bolesnika (održavanje higijene bolesnika i njegove okoline, hranjenje bolesnika, ispomoć lekaru kod pregleda bolesnika, obavlja medicinsko-tehničke radnje), priprema sanitetski materijal, pribor i instrumente za dezinfekciju i njihovo sterilisanje, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled i za laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intrahospitalne infekcije, učestvuje u podeli terapije i u sprovođenju specijalne nege bolesnika po potrebi, po potrebi ide u pratnju bolesnika, vodi medicinsku i drugu dokumentaciju.U jedinicama intezivne nege sprovodi opštu i specijalnu negu bolesnika, intezivno prati vitalne funkcije bolesnika, neposredno ili preko monitora, i vodi propisane evidencije svih relevantnih vrednosti funkcija vitalnih organa bolesnika, vodi potrebnu medicinsku i drugu dokumentaciju, obavlja i druge poslove iz svoje struke i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:
– IV stepen stručne spreme: srednja medicinska škola opšteg smera i položen stručni ispit za medicinsku sestru.

Predviđen je probni rad u trajanju od jednog meseca.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi;
-overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru;
-uverenja o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci);
-potvrdu da nije osuđivan;
-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime;
-evropski CV na srpskom jeziku;
-licencu ili rešenje o upisu u KMSZTS (original ili overenu kopiju).

Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Oglas će biti u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista