Oglas za prijem u radni odnos: Vozač sanitetskog vozila

Posted on

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica loklane samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 1/15), Kadrovskog plana “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017.god., Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, instrukcije Ministarstva zdravlja RS 112-01-505/2017-02 od 07.06.2017.god. i odluke direktora “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 978/17 od 21.06.2017.god., raspisuje se:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-vozač sanitetskog vozila-1 (jedan) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 6 meseci sa probnim radom u trajanju od mesec dana.

Opis posla vozača sanitetskog vozila
Obavlja poslove vozača za potrebe bolnice, vrši hitne popravke na vozilu kojim je zadužen u granicama svojih stručnih i praktičnih znanja, brine o ispravnosti vozila, odvozi ih na tehnički pregled i servis, održava besprekornu higijenu vozila, popunjava putne naloge na osnovu kojih je izvršio prevoz, počev od primljenog pogonskog goriva, časova rada, pređene kilometraže zbirno i pojedinačno po relacijama, vreme odlaska i dolaska, stanje brojila i sl., održava bolnički krug i obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:
– III ili IV stepen stručne spreme, završena srednja škola
-položen vozački ispit B kategorije, najmanje pet godina.

Predviđen je probni rad u trajanju od mesec dana.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi (III ili IV stepen stručne spreme);
-uverenja o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci);
-fotokopiju vozačke dozvole;
-potvrdu da nije osuđivan;
-evropski CV na srpskom jeziku.

Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Oglas će biti objavljen u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i web sajtu Ministarstva zdravlja RS.
Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka
za prijavu kandidata.Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista