Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 28.07.2021
Стање претходног дана:   35.153,43
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Материјал за дијализу 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Лекови ван листе лекова 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски материјал 0,00 0,00
Материјални 0,00 0,00
Остали материјални трошкови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00 0,00
Стање средстава на дан:   35.153,43

Архива извештаја