Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30   Датум: 07.05.2021
Стање претходног дана:   889.913,44
Извор средстава Прилив Исплате
Средства за рад 0,00 0,00
Средства за превоз 0,00 0,00
Средства за исхрану 0,00 0,00
Материјал за дијализу 0,00 0,00
Лекови 0,00 0,00
Енергенти 0,00 0,00
Лекови са Ц листе 0,00 0,00
Крв и лабилни продукти од крви 0,00 0,00
Средства за санитетски и лабораторијски 0,00 0,00
Остали материјални трошкови 0,00 0,00
Средства за инвалиде 0,00 0,00
Укупно: 0,00 0,00
Стање средстава на дан:   889.913,44

Архива извештаја