Јавни конкурс: Избор и именовање директора

Posted on

На основу члана 136. став 1 тачка 8) а у вези са чланом 132. Закона о здравственој заштити РС (“Сл.гласник РС” број 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,45/13, 99/17, 96/15, 106/15 и 113/17), члана 25. став 1 тачка 8) Статута “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” и Одлукe Управног одбора број 1957/18 од 21.11.2018.год., Управни одбор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања, расписује:

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање директора
Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања

За директора Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања може бити именовано лице које, поред Законом прописаних општих услова, испуњава следеће услове:

 1. Високо образовање:
  *завршен Медицински факултет и специјализацију из гране медицине  која је из делатности Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања
  или
  *завршен правни или економски факултет са едукацијом  из области здравственог менаџмента.
 2. Најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.
 3. За здравствене раднике копију лиценце.

Директор се именује на период од 4 године.

Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже доказе о испуњавању услова конкурса:

 1. Оверену копију  дипломе о завршеном високом образовању,
 2. Оверену копију потврде о положеном специјалистичком испиту из гране медицине која је из делатности болнице, а за остала лица оверена копију потврде о завршеној едукацији из области здравственог менаџмента,
 3. Оверену  копију лиценце,
 4. Потврду о потребном радном стажу у области здравствене заштите;
 5. Лекарско уверење о општој здравственој способности.
 6. Уверење да против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције директора односно да није правоснажном судском одлуком осуђиван за кривично дело које га недостојним за обављање функције директора, не старије од 6 месеци,
 7. Уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак.

Рок за достављање пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања у новинама Националне службе за запошљавање „Послови”.

Одлуку о избору кандидата доноси Управни одбор установе у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог доставља оснивачу.

На основу предлога Управног одбора оснивач, у року од 15 дана од дана достављања предлога, именује директора.

Пријаве на конкурс слати на адресу Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул.8. Марта 12, 36210 Врњачка Бања, у затвореном коверту са назнаком „јавни конкурс за директора“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
           др Весна Малићанин