Javni konkurs: Izbor i imenovanje direktora

Posted on

Na osnovu člana 136. stav 1 tačka 8) a u vezi sa članom 132. Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS (“Sl.glasnik RS” broj 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,45/13, 99/17, 96/15, 106/15 i 113/17), člana 25. stav 1 tačka 8) Statuta “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” i Odluke Upravnog odbora broj 1957/18 od 21.11.2018.god., Upravni odbor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja, raspisuje:

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora
Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja

Za direktora Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja može biti imenovano lice koje, pored Zakonom propisanih opštih uslova, ispunjava sledeće uslove:

 1. Visoko obrazovanje:
  *završen Medicinski fakultet i specijalizaciju iz grane medicine  koja je iz delatnosti Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja
  ili
  *završen pravni ili ekonomski fakultet sa edukacijom  iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.
 2. Najmanje pet godina radnog staža u oblasti zdravstvene zaštite.
 3. Za zdravstvene radnike kopiju licence.

Direktor se imenuje na period od 4 godine.

Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju uslova konkursa:

 1. Overenu kopiju  diplome o završenom visokom obrazovanju,
 2. Overenu kopiju potvrde o položenom specijalističkom ispitu iz grane medicine koja je iz delatnosti bolnice, a za ostala lica overena kopiju potvrde o završenoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta,
 3. Overenu  kopiju licence,
 4. Potvrdu o potrebnom radnom stažu u oblasti zdravstvene zaštite;
 5. Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
 6. Uverenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije direktora odnosno da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđivan za krivično delo koje ga nedostojnim za obavljanje funkcije direktora, ne starije od 6 meseci,
 7. Uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Rok za dostavljanje prijava na javni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”.

Odluku o izboru kandidata donosi Upravni odbor ustanove u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa i predlog dostavlja osnivaču.

Na osnovu predloga Upravnog odbora osnivač, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, imenuje direktora.

Prijave na konkurs slati na adresu Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul.8. Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja, u zatvorenom kovertu sa naznakom „javni konkurs za direktora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
           dr Vesna Malićanin