Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО-а у склaду са Одлуком Владе о максималном броју и важећим кадровским планом за здрaвствену установу и Одлуке о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених нa неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 22/16), Инструкцијом Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Краљево 01/05 број 450-514/14-5 од 07.07.2016.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1962/16 од 28.10.2016.год., расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– медицинска сестра-техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од две године са пробним радом у трајању једног месеца.

Опис посла медицинске сестре-техничара на одељењу палијативног збрињавања:
Пријем пацијенaта на одељење и смештај у болесничку постељу, нега болесника (намештање и пресвлачење кревета, пресвлачење болесника, умивање болесника, купање болесника, промена положаја тела болесника, превенција декубитиса), спровођење хигијене код тешког покретног и непоктерног болесника и давање посуде за физиолошке потребе, праћење, мерење и евидентирање основних виталних функција (температурa, пулс, давање крви, крвни притисак, телесна маса, висина тела, обим дела тела, сакупљање мокраће у току 12-24h-diurea, број столица, снимање електрокардиограма-EKG, праћење функција преко електронских медицинских уређаја-мониторинга), врши узимање крви глукомером за контролу шећера у крви, исхрана пацијента-природним и вештачким путем, сређује и пакује историје болести за визиту, прати визиту од почетка до краја, асистира лекару при прегледу пацијената у току визите (подизање и спремање непокретног болесника или тешко покретног), пише требовања лекова и требује лекове из апотеке, врши поделу пероралне и парентералне терапије, даје и укључује инфузију, укључује пацијенту инхалације, укључује пацијенту оксигене терапије, требује крв и укључује транфузију крви и крвних деривата, ради клизме пацијенту, врши стављање и замену уринарног катетара, врши пласирање и замену брауниле, узима материјал и носи на преглед, подиже резултате и уписује у одређени образац (крв, мокраћу, столицу, секрет, испљувак, брисеве), припреме пацијенте за одређене дијагностичке процедуре и испитивања (рентген, ултразвук, ендоскопске дијагностике) и вођење пацијената, вођење пацијената у другу службе на специјалистичко-консултативне прегледе, транспорт пацијената у друге установе и пратња медицинског техничара (скенер, магнет, дијализа, конзилијум, пријем и смештај у другу установу), припрема болесника, приборe и материјале и асистирање лекару при разним пункцијама (абдоминалне, стерналне и др.), учешће у реанимацији болесника, аспирација секрета болесника, ради венепункцију, промене и одржавање анус-кесе, стављање сукције, обрада усне дупље, прање и дезинфекција (маски за инхалацију ноћних судова), води основну медицинску документацију за своје одељење, одржава своја средства за рад, врши припрему пацијента за отпуст након завршеног лечења, збрињава леш и врши транспорт до капеле, врши здравствено-васпитни рад пацијената и породице, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:
– IV степен стручне спреме: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру.

Предвиђен је пробни рад у трајању од једног месеца.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
-оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);
-потврду да није осуђиван;
-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
-европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити у новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста