Oglas za prijem u radni odnos: Medicinska sestra

Posted on

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 1/15), Kadrovskog plana “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 112-01-00550/2013-1 od 11.04.2013.god., Instrukcije za uključivanje zaposlenih u aplikaciju zaposlenih koji obavljaju poslove za potrebe RFZO-a u skladu sa Odlukom Vlade o maksimalnom broju i važećim kadrovskim planom za zdravstvenu ustanovu i Odluke o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajne Vojvodine i sistemu lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 22/16), Instrukcijom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje filijala Kraljevo 01/05 broj 450-514/14-5 od 07.07.2016.god. i odluke direktora “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 1962/16 od 28.10.2016.god., raspisuje se:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

– medicinska sestra-tehničar-1 (jedan) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od dve godine sa probnim radom u trajanju jednog meseca.

Opis posla medicinske sestre-tehničara na odeljenju palijativnog zbrinjavanja:
Prijem pacijenata na odeljenje i smeštaj u bolesničku postelju, nega bolesnika (nameštanje i presvlačenje kreveta, presvlačenje bolesnika, umivanje bolesnika, kupanje bolesnika, promena položaja tela bolesnika, prevencija dekubitisa), sprovođenje higijene kod teškog pokretnog i nepokternog bolesnika i davanje posude za fiziološke potrebe, praćenje, merenje i evidentiranje osnovnih vitalnih funkcija (temperatura, puls, davanje krvi, krvni pritisak, telesna masa, visina tela, obim dela tela, sakupljanje mokraće u toku 12-24h-diurea, broj stolica, snimanje elektrokardiograma-EKG, praćenje funkcija preko elektronskih medicinskih uređaja-monitoringa), vrši uzimanje krvi glukomerom za kontrolu šećera u krvi, ishrana pacijenta-prirodnim i veštačkim putem, sređuje i pakuje istorije bolesti za vizitu, prati vizitu od početka do kraja, asistira lekaru pri pregledu pacijenata u toku vizite (podizanje i spremanje nepokretnog bolesnika ili teško pokretnog), piše trebovanja lekova i trebuje lekove iz apoteke, vrši podelu peroralne i parenteralne terapije, daje i uključuje infuziju, uključuje pacijentu inhalacije, uključuje pacijentu oksigene terapije, trebuje krv i uključuje tranfuziju krvi i krvnih derivata, radi klizme pacijentu, vrši stavljanje i zamenu urinarnog katetara, vrši plasiranje i zamenu braunile, uzima materijal i nosi na pregled, podiže rezultate i upisuje u određeni obrazac (krv, mokraću, stolicu, sekret, ispljuvak, briseve), pripreme pacijente za određene dijagnostičke procedure i ispitivanja (rentgen, ultrazvuk, endoskopske dijagnostike) i vođenje pacijenata, vođenje pacijenata u drugu službe na specijalističko-konsultativne preglede, transport pacijenata u druge ustanove i pratnja medicinskog tehničara (skener, magnet, dijaliza, konzilijum, prijem i smeštaj u drugu ustanovu), priprema bolesnika, pribore i materijale i asistiranje lekaru pri raznim punkcijama (abdominalne, sternalne i dr.), učešće u reanimaciji bolesnika, aspiracija sekreta bolesnika, radi venepunkciju, promene i održavanje anus-kese, stavljanje sukcije, obrada usne duplje, pranje i dezinfekcija (maski za inhalaciju noćnih sudova), vodi osnovnu medicinsku dokumentaciju za svoje odeljenje, održava svoja sredstva za rad, vrši pripremu pacijenta za otpust nakon završenog lečenja, zbrinjava leš i vrši transport do kapele, vrši zdravstveno-vaspitni rad pacijenata i porodice, kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:
– IV stepen stručne spreme: srednja medicinska škola opšteg smera i položen stručni ispit za medicinsku sestru.

Predviđen je probni rad u trajanju od jednog meseca.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi;
-overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru;
-uverenja o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci);
-potvrdu da nije osuđivan;
-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime;
-evropski CV na srpskom jeziku.

Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Oglas će biti u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i sajtu Ministarstva zdravlja RS.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata.Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista