Оглас за пријем у радни однос: Спремачица

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО-а у склaду са Одлуком Владе о максималном броју и важећим кадровским планом за здрaвствену установу и Одлуке о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених нa неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 22/16), Инструкцијом Републичког фонда за здравствено осигурање филијала Краљево 01/05 број 450-514/14-5 од 07.07.2016.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1961/16 од 28.10.2016.год., расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– спремачице-1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од две године са пробним радом у трајању од два месеца.

Опис посла спремачице:
Прање и брисање главног улаза и стаклених површина подложних свакодневном додиру, дезинфекција свих тврдих подних облога као и степеништа, прање и дезинфекција санитарних чворова (прање умиваоника, брисање и гланцање славина, прање WC шоља, прање даске,поклопца, брисање плочица, брисање и гланцање огледала и дезинфекција), дезинфекција у болничким собама и ходницима (у преподневним сатима два сата а после подне након посете болесницима), чисти и одржава болничку кухињу, чисти и спрема болесничке собе и остале просторије где се обавља здравствена делатност, прикупљање отпада, прање корпи, изношење смећа до контејнера, одржавање хигијене контејнера и депоније, усисавање подних површина, прање и брисање столова и других радних површина, брисање грејних и расхладних тела са припадајућим цевима, брисање утичница, прекидача, брисање врата, штокова и других подлога, брисање полица, ормара, столица, брисање прозора, плафона и обављање других физичких послова, одржавање зелених површина, прикупља излучевине, одстрањује остатке хране и смешта на одређено место, обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:
– I степен стручне спреме: основна школа

Предвиђен је пробни рад у трајању од два месеца.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-оверену копију дипломе о завршеној основној школи;
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);
-потврду да није осуђиван;
-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
-европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.
Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и web сајту Министарства здравља РС.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста