Oglas za prijem u radni odnos: Spremačica

Posted on

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica loklane samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 1/15), Kadrovskog plana “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 112-01-00550/2013-1 od 11.04.2013.god., Instrukcije za uključivanje zaposlenih u aplikaciju zaposlenih koji obavljaju poslove za potrebe RFZO-a u skladu sa Odlukom Vlade o maksimalnom broju i važećim kadrovskim planom za zdravstvenu ustanovu i Odluke o izmeni i dopuni odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajne Vojvodine i sistemu lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 22/16), Instrukcijom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje filijala Kraljevo 01/05 broj 450-514/14-5 od 07.07.2016.god. i odluke direktora “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj 1961/16 od 28.10.2016.god., raspisuje se:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

– spremačice-1 (jedan) izvršilac, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od dve godine sa probnim radom u trajanju od dva meseca.

Opis posla spremačice:
Pranje i brisanje glavnog ulaza i staklenih površina podložnih svakodnevnom dodiru, dezinfekcija svih tvrdih podnih obloga kao i stepeništa, pranje i dezinfekcija sanitarnih čvorova (pranje umivaonika, brisanje i glancanje slavina, pranje WC šolja, pranje daske,poklopca, brisanje pločica, brisanje i glancanje ogledala i dezinfekcija), dezinfekcija u bolničkim sobama i hodnicima (u prepodnevnim satima dva sata a posle podne nakon posete bolesnicima), čisti i održava bolničku kuhinju, čisti i sprema bolesničke sobe i ostale prostorije gde se obavlja zdravstvena delatnost, prikupljanje otpada, pranje korpi, iznošenje smeća do kontejnera, održavanje higijene kontejnera i deponije, usisavanje podnih površina, pranje i brisanje stolova i drugih radnih površina, brisanje grejnih i rashladnih tela sa pripadajućim cevima, brisanje utičnica, prekidača, brisanje vrata, štokova i drugih podloga, brisanje polica, ormara, stolica, brisanje prozora, plafona i obavljanje drugih fizičkih poslova, održavanje zelenih površina, prikuplja izlučevine, odstranjuje ostatke hrane i smešta na određeno mesto, obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:
– I stepen stručne spreme: osnovna škola

Predviđen je probni rad u trajanju od dva meseca.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-overenu kopiju diplome o završenoj osnovnoj školi;
-uverenja o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci);
-potvrdu da nije osuđivan;
-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime;
-evropski CV na srpskom jeziku.

Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana dana objavljivanja oglasa u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.
Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.
Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Oglas će biti objavljen u oglasnim novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i web sajtu Ministarstva zdravlja RS.
Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka
za prijavu kandidata.Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista