PROJEKAT “Psihološka podrška palijativnom zbrinjavanju”

Posted on

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKTA

Strategijom za palijativno zbrinjavanje Ministarstva zdravlja Republike Srbije predviđeno je da:

“Palijativno zbrinjavanje ne treba da bude prepušteno samo zdravstvenim službama već treba da bude briga cele zajednice. U okviru aktivnosti i angažovanja celokupne zajednice u oblasti palijativnog zbrinjavanja neophodno je uspostavljanje međuresorne saradnje, uključivanje organa lokalne samouprave, obrazovnih i socijalnih ustanova, kao i angažovanje udruženja, crkve i međunarodnih organizacija”.

Svi navedeni strateški partneri imaju svoju značajnu ulogu u edukaciji društva, pacijenata, porodica obolelih i slično.

Uspostavljanjem međuresorne saradnje Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja koja u svom kapacitetu raspolaže sa 12 bolesničkih postelja na odeljenju za palijativno zbrinjavanje, Udruženja građana “Raskršće” i grada Kraljeva omogućeno je približavanje vodećim principima i ciljevima strategije kroz Projekat “Psihološka podrška palijativnom zbrinjavanju”.

U okviru aktivnosti i angažovanja zajednice u oblasti palijativnog zbrinjavanja u periodu od 02.oktobra do 18.decembra 2015. godine u Specijalnoj bolnici za interne bolesti Vrnjačka Banja, Udruženje građana “Raskršće” iz Kraljeva sprovodilo je projekat “Psihološka podrška palijativnom zbrinjavanju” koji je odobren odlukom Gradskog veća grada Kraljeva broj 011-127/2015-III 28.avgusta 2015 godine na korist pacijenata i članova porodice iz Kraljeva, Vrnjačke Banje, Raške i šire. Projektne aktivnosti odnosile su se na psihološku podršku obolelima, članovima njihovih porodica ( 96 sati ) kao i zdravstvenim radnicima zaposlenim u jedinici za palijativno zbrinjavanje u Specijalnoj bolnici za interne bolesti Vrnjačka Banja.

Projektom je, osim navedenog, predviđena i realizovana serija od osam predavanja na temu “Sindrom sagorevanja zdravstvenih radnika u teoriji i praksi”, koje održao psiholog Petar V. Jeknić, kao i tri predavanja po dve teme u vezi sa pretpostavkama palijativnog zbrinjavanja koje je održala dr Dragana Ignjatović-Ristić, psihijatar Kliničkog centra “Kragujevac”, vanredni profesor na medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Dobit od realizacije projekta je višestruka. Na prvom mestu sprovodi se Strategija za palijativno zbrinjavanje Republike Srbije uključivanjem psihologa u članove tima za palijativno zbrinjavanje a što pre ovog projekta nije bilo moguće ostvariti, uključivanjem i angažovanjem šire društvene zajednice u realizaciji pomenute strategije, što je jedan od retkih primera u praksi.

U praktičnom radu se pokazao značaj angažovanja psihologa na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite u pružanju stručnih usluga pacijentima na odeljenju palijative u različitim fazama bolesti, kao i sa različitim dijagnozama. Šef odeeljenja za palijativno zbrinjavanje dr Branka Jočić potvrđuje da je psiholog Petar V. Jeknić ostvario uspešnu komunikaciju sa pacijentima na verbalnom i neverbalnom nivou, radeći na njihovoj psihičkoj relaksaciji, prepoznajući različite simptome koje je obrađivao radi uklanjanja psihičke patnje i psihičkih tegoba uzrokovane bolešću. U tu svrhu je, tokom poseta psihologa petkom, razgovarano sa preko 20 pacijentata i sa nekoliko članova porodica.

U korisnost angažovanja psihologa uverili su se i medicinski i nemedicinski radnici Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja kroz individualne razgovore/savetovanje kod psihologa u trajanju od sat vremena po susretu. Reč je o pet koleginica koje su tokom tri meseca barem jednom iskoristile mogućnosti savetovanja i razgovora sa psihologom. Predavanja koje je psiholog Petar V. Jeknić održao predstavljala su sintezu različitih znanja a koja su u direktnoj vezi sa razumevanjem, prevencijom i prevladavanjem sindroma sagorevanja. Predavanja je permanantno pratilo desetinu zaposlenih koji su se pozitivno izjasnili o prrimenljivosti rečenog kako u profesionalnom tako i u privatnom okviru.

Predavanje prof. dr Dragane Ignjatović Ristić su bila praktična, jasna, bogata primerima iz redovne prakse zahvaljujući čemu su se posetioci izjasnili veoma pozitivno.

Na osnovu iznetih rezultata, ocenjuje se da je projekat uspešno sproveden zbog čega se zahvaljujemo gradu Kraljevu i Udruženju građana “Raskršće”, kao i rukovodiocu projekta, psihologu Petru V.  Jekniću.

U nadi da će se i ubuduće omogućiti sprovođenje aktivnosti na korist pacijenata angažovanjem šire društvene zajednice i uz zahvalnast na saradnji,

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista