Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije

Posted on

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije sprovodi aktivnosti za unapređenje sistema zdravstvene zaštite u oblasti finansiranja kroz Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije.

U okviru ove komponente pruža se podrška reformama usmerenim na unapređenje sistema finasniranja na nivou primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Podrška reformi u finansiranju bolnica podržava aktivnosti usmerene ka jačanju transparentnosti i podsticaja za efikasnije finansiranje koje Republički fond za zdravstveno osiguranje izdvaja za državne bolnice. Glavni fokus je podrška faznoj implementaciji sistema plaćanja prema Dijagnostički srodnim grupama (DSG) za akutnu negu bolesnika.

Na osnovu utvrđenih kriterijuma, u selekciji pilot bolnica za simulaciju i uvođenje sistema DSG izabrana je i Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja kao predstavnik adekvatnog primera za pilot zdravstvenu ustanovu potrebnog tipa.

Status pilot ustanove podrazumeva aktivno učešće menadžmenta ustanove u svim aktivnostima koje će se sprovoditi u ustanovi kontinuirano u vremenskom periodu od sedam meseci počevši od 01. juna 2017.godine, uključujući i pripremne aktivnosti, počev od aprila meseca.

U okviru pripremnih aktivnosti, dana 10.04.2017.godine u prostorijama Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja započeta je obuka zaposlenih ove zdravstvene ustanove kroz edukaciju o osnovnim pojmovima i koracima u implementaciji DSG sa osvrtom na analizu dosadašnjeg izveštavanja Specijalne bolnice prema RFZO i ZZJ Kraljevo.

Interaktivna razmena iskustva zaposlenih sa predavačima pokazala su nivo zainteresovanosti lekara, medicinskih sestara i tehničara, administratora, nemedicinskog osoblja i uprave u primeni novina u izveštavanju i vođenju dokumentacije.

Stručna lica Ministarstva zdravlja (Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije – Jedinica za koordinaciju projekta), Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” ovom prvom obukom započeli su saradnju sa jednom od pilot bolnica u nizu planiranih aktivnosti projekta.

Verujemo da će timski rad zaposlenih Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja doprineti bržem i efikasnijem implementiranju pilot projekta a kao ogledni primer doprineti razvoju novog načina finansiranja bolnica.