Oglas za prijem u radni odnos: Specijalista interne medicine

Posted on

Na osnovu člana 7-9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajna i jedinica lokalne samouprave (“Sl.glasnik RS” broj 1/15), Kadrovskog plana “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj broj 112-01-505/2017-02 od 15.05.2017.god., Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Sl.glasnik RS” broj 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 i 59/15), saglasnosti Ministarstva zdravlja RS broj 112-01-590/16-02 od 25.07.2016.god., Instrukcije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 05 broj 450-69/17-1 od 17.01.2017.god., Instrukcije Ministarstva zdravlja RS broj 112-01-505/2017-02 od 07.06.2017.god. i odluke direktora “Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja” broj od 1965/17 od god.15.11.2017.god. raspisuje se:

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

-specijalista interne medicine -2 (dva) izvršioca, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme sa probnim radom u trajanju od dva meseca.

Opis posla specijaliste interne medicine
Pregled, obrada i lečenje bolesnika na bolničkom odeljenju, u okviru svoje specijalnosti, obavljanje konsultativnih pregleda na zahtev osnovne i primarne zdravstvene zaštite, upućivanje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno lečenje, analiza zdravstvenog stanja bolesnika lečenih u bolnici i zajedno sa primarno-osnovnom zdravstvenom zaštitom izrađuje predloge programa mera zdravstvene zaštite, učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i prosvećivanju, u edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu, organizuje posao u svojoj radnoj jedinici, radi na unapređenju dijagnostičkih, terapeutskih i preventivnih postupaka, po potrebi ide u pratnju pacijenta, daje stručna mišljenja kod određenih slučajeva bolesti i povreda, obavlja i druge poslove u okviru svoje specijalnosti, kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl.glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:
– VII1 stepen stručne spreme: završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz interne medicine.
Poželjne i ambicije, znanja veštine ili iskustvo u rukovođenju zbog mogućnosti obavljanja poslova rukovodioca različitih nivoa.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose:
-uverenja o državljanstvu (original ili overenu kopiju, ne stariju od šest meseci);
-potvrdu da nije osuđivan;
-overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu;
-overenu fotokopiju uverenja odnosno diplome o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine ;
-kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime;
-evropski CV na srpskom jeziku;
-licencu ili rešenje o upisu u lekarsku komoru (original ili overenu kopiju).

Prijavu sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8.Marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Oglas će biti u novinama Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i internet stranici Ministarstva zdravlja RS.

Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka
za prijavu kandidata.Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Direktor Specijalne bolnice za interne bolesti Vrnjačka Banja:
Slađana Brković, dipl.ekonomista