Оглас за пријем у радни однос: Специјалиста интерне медицине

Posted on

Оглас је објављен 24.05.2017. године у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 112-01-00550/2013-1 од 11.04.2013.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Инструкције за укључивање запослених у апликацију запослених који обављају послове за потребе РФЗО-а у склaду са Одлуком Владе о максималном броју и важећим кадровским планом за здрaвствену установу, Одлуке о измени и допуни одлуке о максималном броју запослених нa неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и систему локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 22/16), дописа Министарства здравља РС број 112-01-590/16-02 од 25.06.2016.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 729/17 од 11.05.2017.год., расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-специјалисти интерне медицине -1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на неодређено време са пробним радом у трајању од два месеца.

Опис посла специјалисте интерне медицине:
Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултативних прегледа на захтев основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:

– VII1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.

Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

Предвиђен је пробни рад у трајању од два месеца.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци);
-потврду да није осуђиван;
-оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из интерне медицине
-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
-европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити oбјављен у новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста