Pravilnik o javnim nabavkama

Posted on

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, broj 124/12,14/15 i 68/15), a u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik RS”, broj 83/15) “Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja”, donela je:

PRAVILNIK  O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE