Дневни извештај

Промет средстава

Буџетски рачун: 840–782661–30 Датум: 22.11.2018
Стање претходног дана: 1348674,66
Извор средстава Прилив Исплате
1. Средства од РФЗО
1.1 Средстава за рад 0,00 0,00
1.2 Средстава за превоз 0,00 0,00
1.3 Средства за лекове 0,00 0,00
1.4 Средства за исхрану 0,00 0,00
1.5 Средства за санитетски материјал 0,00 0,00
1.6 Средства за енергенте 0,00 308074,29
1.7 Средства за остале трошкове 0,00 0,00
2 Остало 0,00 0,00
Укупно (1+2) 0,00 308074,29
Стање средстава на дан: 1040600,37