Оглас за пријем у радни однос: Медицинска сестра-техничар

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), инструкције Министарства здравља РС 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1181/17 од 10.07.2017.год., расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

– медицинска сестра-техничар-1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на одређено време до повратка запослене на пословима медицинске сестре са боловања преко 30 дана, са пробним радом у трајању од једног месеца.

Опис посла медицинске сестре-техничара на одсеку за нефрологију:
Спроводи општу негу болесника (одржавање хигијене болесника и његове околине, храњење болесника, испомоћ лекару код прегледа болесника, обавља медицинско-техничке радње), припрема санитетски материјал, прибор и инструменте за дезинфекцију и њихово стерилисање, прикупља излучевине болесника за преглед и за лабораторијске анализе, предузима потребне мере за спречавање интрахоспиталне инфекције, учествује у подели терапије и у спровођењу специјалне неге болесника по потреби, по потреби иде у пратњу болесника, води медицинску и другу документацију.У јединицама интезивне неге спроводи општу и специјалну негу болесника, интезивно прати виталне функције болесника, непосредно или преко монитора, и води прописане евиденције свих релевантних вредности функција виталних органа болесника, води потребну медицинску и другу документацију, обавља и друге послове из своје струке и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:
– IV степен стручне спреме: средња медицинска школа општег смера и положен стручни испит за медицинску сестру.

Предвиђен је пробни рад у трајању од једног месеца.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-оверену копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;
-оверену копију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру;
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);
-потврду да није осуђиван;
-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
-европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити у новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и интернет страници Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста