Оглас за пријем у радни однос: Возач санитетског возила

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локлане самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, инструкције Министарства здравља РС 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 978/17 од 21.06.2017.год., расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-возач санитетског возила-1 (један) извршилац, са пуним радним временом, на одређено време у трајању од 6 месеци са пробним радом у трајању од месец дана.

Опис посла возача санитетског возила
Обавља послове возача за потребе болнице, врши хитне поправке на возилу којим је задужен у границама својих стручних и практичних знања, брине о исправности возила, одвози их на технички преглед и сервис, одржава беспрекорну хигијену возила, попуњава путне налоге на основу којих је извршио превоз, почев од примљеног погонског горива, часова рада, пређене километраже збирно и појединачно по релацијама, време одласка и доласка, стање бројила и сл., одржава болнички круг и обавља и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:
– III или IV степен стручне спреме, завршена средња школа
-положен возачки испит Б категорије, најмање пет година.

Предвиђен је пробни рад у трајању од месец дана.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-оверену копију дипломе о завршеној средњој школи (III или IV степен стручне спреме);
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију не старију од шест месеци);
-фотокопију возачке дозволе;
-потврду да није осуђиван;
-европски CV на српском језику.

Пријаве са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана дана објављивања огласа у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.
Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање “Послови” и web сајту Министарства здравља РС.
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока
за пријаву кандидата.Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста