Оглас за пријем у радни однос: Специјалистa интерне медицине (2 извршиоца)

Posted on

На основу члана 7-9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 1/15), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број број 112-01-505/2017-02 од 15.05.2017.год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-6150/2016 од 22.07.2016.год.
Инструкције Републичког фонда за здравствено осигурање 05 број 450-69/17-1 од 17.01.2017.год., Инструкције Министарства здравља РС број 112-01-505/2017-02 од 07.06.2017.год. и одлуке директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број од 147/18 oд 30.01.2018.год. расписује се:

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

-специјалистa интерне медицине -2 (два) извршиоца, са пуним радним временом, на неодређено време са пробним радом у трајању од два месеца.

Опис посла специјалисте интерне медицине
Преглед, обрада и лечење болесника на болничком одељењу, у оквиру своје специјалности, обављање консултативних прегледа на захтев основне и примарне здравствене заштите, упућивање болесника на друге консултативне прегледе и на стационарно лечење, анализа здравственог стања болесника лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите, учествује у здравственом васпитању и просвећивању, у едукацији здравствених радника у свом тиму, организује посао у својој радној јединици, ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних поступака, по потреби иде у пратњу пацијента, даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда, обавља и друге послове у оквиру своје специјалности, као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС” број 24/05,61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат мора да испуњава и посебне услове:
– VII1 степен стручне спреме: завршен медицински факултет и положен специјалистички испит из интерне медицине.
Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:
-уверења о држављанству (оригинал или оверену копију, не старију од шест месеци);
-потврду да није осуђиван;
-оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из
интерне медицине ;
-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;
-европски CV на српском језику;
-лиценцу или решење о упису у лекарску комору (оригинал или оверену копију).

Пријаву са докуметанцијом доставити лично или препоручено на адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка Бања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које је заснива радни однос.

Оглас ће бити објављен код Националне службе за запошљавање и web сајту Министарства здравља РС.

Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

Директор Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања:
Слађана Брковић, дипл.економиста